Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
Οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων αναπτύσσονται σε επτά αίθουσες, τον κεντρικό διάδρομο και τρία αίθρια, σε συνολική επιφάνεια 1.200 τμ. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης αρχαιότητας κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης τα οποία εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαιότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου. Η νέα μόνιμη έκθεση διατηρεί την πανηπειρωτική διάσταση της παλαιάς, όπως την είχε, δηλαδή, εμπνευστεί η πρώτη Διευθύντρια του ΑΜΙ Ιουλία Βοκοτοπούλου. Περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την Ήπειρο. Η διάρθρωσή της βασίζεται σε τρεις άξονες: ένα χρονολογικό, ένα γεωγραφικό και ένα θεματικό. Συμπλεκόμενοι οι άξονες αυτοί διατρέχουν τη μουσειολογική ροή επιχειρώντας να αναδείξουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και πορεία της περιοχής κατά την αρχαιότητα.

Archaeological Museum of Ioannina
The collections of the Archaeological Museum of Ioannina are displayed in seven halls, the central aisle and three atria in a total surface of 1.200 square meters. Exhibits cover a wide time span from the first appearance of humans in Epirus during the Lower Paleolithic, 250.000 years ago, to late antiquity in late Roman times (3rd century AD). Great emphasis is laid on the artifacts from the sanctuary of Dodoni which are exhibited in a hall devoted to one of the greatest sanctuaries of the Greek world. The new permanent exhibition retains the Panepirotic dimension of the old one, as was conceived by the first director of the Archaeological Museum, Ioulia Vokotopoulou. It comprises approximately 3.000 artifacts from all over Epirus. The exhibition is structured around three different axes: chronological, geographical and thematic. These intertwined axes underpin the museum’s narrative in an attempt to highlight the area’s distinct character and history during antiquity.
 
Νέα - Ανακοινώσεις

Ψηφιακές διαδικτυακές περιηγήσεις

Φτερωτός Kεραυνός (pdf)

Χρωματίζω την Προϊστορία το ΑΜΙ (pdf)Project: TRANSFER – Integrated Management Models
for Archaeological Parks

Project: TRANSFER (pdf)

https://transfer.adrioninterreg.eu

 
ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα Μουσεία και στους
χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019-2020 (pdf)

Αιτήσεις σε Ηλεκτρονική μορφή (pdf)


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - BOOKLETS

Δωδώνη - EL-ENG (pdf)
Δωδώνη - EL-ENG για εκτύπωση (print pdf)
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων - EL-ENG (pdf)
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων -EL-ENG
για εκτύπωση (print pdf)

Κάστρο Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) - EL-ENG (pdf)
Κάστρο Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) για εκτύπωση (print pdf)